Wstęp do Ojców Apostolskich


 1. Wstęp


a. Różnica pomiędzy Ojcami Kościoła a ojcami apostolskimi – „Ojciec apostolski” JB Cotalier: 1672 - Ok. 300 tomów

b. (I) Rzymski Kościół: do Grzegorza I (Wielkiego) – do roku 604

b. (II) Wschodni Kościół: do Jana z Damasceny – do roku 754
d. Kwalifikacja ojca apostolskiego: (I) Nauczyciel (II) Zaakceptowany przez cały Kościół (III) Ortodoksyjny (IV) Członek Kościoła katolickiego

e. Pisma Ojców Apostolskich: 70-135/202

f. Ważność Ojców Kościoła w kontekście teologii historycznej I teologii
f. Kontrast między pismami ojców i pismami apokryficznymi

g. „Kanon” ojców apostolskich – np. Pisma Ignacego mają cytaty z każdego listu Pawła 1. Rodzaje pism


a. Rozmaitość pism, aby rozwiązać różne potrzeby II wieku

b. Różnica między tymi autorami a Nowym Testamentem

c. Doktryny zawarte w ich pismach – mało teologicznego wzrostu w II w.


 1. (I) Zachęta dla prześladowanych


a. Męczeństwo Polikarpa (Ok. 156-167)


b. Męczeństwo Ignacego (Bd.) 1. (II) Podstawowe nauczanie chrześcijańskie

a. Didache (Ok. 70-110) – „Nauka Dwunastu Apostołów” – Świadectwo wczesnochrześcijańskiej liturgii – najwcześniejsze odniesienie do chrztu poprzez pokrapianie: (I) Rozdz. 1-6: Napomnienie i zachęcenie (II) Rozdz. 7-16: Administracja – Zob. dodatek

b. Listy Ignacego (Ok. 107-116) – zostało napisane przeciwko (I) Herezji (II) Podzieleniu (III) Aby wspierać autorytet biskupa (?)Didache:


Chrzest


VII. 1. Co do chrztu, to udzielajcie go w taki oto sposób: Powtórzywszy najpierw wszystko powyższe, chrzcijcie w imię Ojca I Syna I Ducha Świętego w wodzie żywej. 2. Jeśli nie masz wody żywej, chrzcij w innej, jeśli nie możesz w zimnej, chrzcij w ciepłej. 3. Jeśli brak ci jednej i drugiej, polej głowę trzy razy wodą w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. 4. Przed chrztem powinni pościć i chrzczony, i udzielający chrztu, a także inni, jeśli mogą. Temu zaś, kto ma być chrzczony, przykaż, by pościł przez dzień lub dwa dni przedtem.c. Drugi List Klemensa (Ok. 120-140) – „Najstarsza homilia chrześcijańska” -


 1. (III) Stosunek pomiędzy Izraelem i Kościołem


  1. a. List Barnaby (Ok. 110-130) – zob. dodatek


(I) System Interpretacji – silny wpływ Filona – możliwe, że albo autor był Żydem mieszkającym w Aleksandrii albo miał dużo kontaktu z nauczaniem z Aleksandrii

(II) np. Rozdz. 9: I Móż. 14 – 318 (T – 300, I – 10, H – 8) – Zob. dodatek

(III) III Móż. – Rozdz. 10:6-8
List Barnaby


Rdz. 9:7-9:


7. Poznajcie całe bogactwo prawdy, dzieci miłości: Abraham, który pierwszy wprowadził obrzezanie, uczynił to widząc w duchu Jezusa, gdyż otrzymał wyjaśnienie znaczenia trzech liter.8. Pismo Święte mówi bowiem: „Abraham obrzezał ze swego domu mężczyzn osiemnastu i trzystu”. Jakąż to tajemnicę dano mu poznać? Zauważcie, że najpierw mowa jest o osiemnastu, a dopiero po przerwie o trzystu. Osiemnastu to dziesięć – I – i osiem – H, a IH to Jezus. Ponieważ zaś krzyż, mający wskazują dwie litery, na krzyż jedna.9. Wie to dobrze Ten, kto złożył w naszych sercach dar swojej nauki. Nikt nie usłyszał ode mnie głębszego wyjaśnienia. Wiem jednak, że nań zasługujecie.Rdz. 10: 6-8:


6. Czytamy jednak również: „nie będziesz jadł zająca”. Dlaczego?: 6-8:Chce przez to powiedzieć, żebyś nie stał się pederastą ani do takich się nie upodobniał. Zając, bowiem co rok powiększa swój odbyt, także ile lat żyje, tyle ma w nim otworów.


7. A także „nie będziesz jadł hieny”. Chce przez to powiedzieć: nie będziesz cudzołożnikiem ani homoseksualistą i nie będziesz naśladował takich ludzi. Dlaczego? Ponieważ to zwierzę zmienia płeć co roku i staje się raz samcem, a raz samicą.


8. Mojżesz wyraża też słusznie swoją nienawiść do łasicy. Chce przez to powiedzieć: nie stawaj się takim ani nie naśladuj tych ludzi, o których mówią, że popełniają niegodziwości swoimi ustami demoralizując innych. Zapłodnienie, bowiem tego zwierzęcia dokonuje się w pysku. 1. (IV) Pisma apokaliptyczne


a. „Pasterz” Hermasa – Przykazania, wizje, podobieństwa – nigdy nie wspominają imienia Chrystusa lub Jezusa
b. „Apokryficzny pasterz cudzołożników” (TertulianDe Pud. 20)

c. Doktryna tego listu jest premilenijna 1. (V) Atak przeciwko greckiej filozofii

a. Justyn

(I) Mowy do Greków (Data nieznana)

b. Tertulian


 1. (VI) Atak przeciwko rzymskiej i greckiej niemoralności


a. „Pasterz” Hermasa


 1. (VII) Atak przeciwko herezji


a. Ignacy

b. Ireneusz

(I) Zdemaskowanie i Zbicie Fałszywej Wiedzy (180-185)


 1. (VIII) Apologie – Justyn Męczennik, Tertulian


a. Cel apologii

b. Efekty


Wykład Drugi


Ignacy I Polikarp


 1. Wstęp do czasów Ignacego i Polikarpa – panowanie Trajana (Ok. 110 – Ok. 156/167)


a. Ogólny obraz chrześcijaństwa w tym czasie

b. Korespondencja między Trajanem i Pliniuszem Młodszym – Listy 96/97 (Ok. 112) 1. Życie Ignacego – Zm. 110 lub 116


a. Życie w Antiochii – Antiochia była najważniejszym miastem w Azji Mniejszej

b. Podróż z Antiochii do Rzymu – „Otoczony dziesięcioma lampartami” (List do Kościoła w Rzymie, V: 1) – podczas tego czasu napisał swoje listy

c. Problem odnośnie daty jego męczeństwa – (ekspedycja Trajana Przeciwko Parcie) – świadectwo „Męczeństwa Ignacego”


 1. Listy Ignacego


a. Ogólny szkic – (I) Zachęcenie i napomnienie do poszczególnych zborów (II) Prosta doktryna (III) Ostrzeżenie przeciwko heretykom jak i kłopotliwym braciom

b. Siedem zaakceptowanych listów

c. Osiem fałszywych listów – data i cel ich napisania: (I) Od w. VI – XII (II) Cel: Budować doktrynę supremacji biskupa


 1. Problem listów Ignacego – 15 listów; dwa przekłady greckie i w roku 1842 przekład syryjski


a. Historia tego problemu

b. Inne recenzje – Główna różnica między nimi, są wzmianki o biskupie i biskupstwie

c. Problem eklezjologii – kontrast między Ignacym i Polikarpem (Ignacy, Do Kościoła w Tralleis Rozdz. 2:1-2, Polikarp Rozdz. 5:2) – Zob. dodatek


 1. Życie Polikarpa (Bd. – 156/167)


a. Krótkie tło jego życia – Zob. Euzebiusza, H.E. IV: 14-15

b. Relacja z Ignacym

c. Od roku 116-156: Nie ma dużo informacji, ale od męczeństwa Ignacego wiadomo, że stał się głównym chrześcijańskim liderem w Azji Mniejszej

d. Świadectwo Ojców – Ireneusz (115/125 – Ok. 202) – Adv. Hae. III
 1. Męczeństwo Polikarpa (156/167)


a. Krótkie tło

b. 156/167:Męczeństwo Polikarpa

c. Problem z datą – 156/167 – wszystko zależy od panowania poszczególnych dowódców i daty z EuzebiuszaH.E. IV: 14

d. Możliwy natychmiastowy wynik jego męczeństwa – ukaranie Smyrny przez cesarza
 1. List do Filipian (110/116)


a. Data i cel: (I) Data zależy od daty męczeństwa Ignacego (II) Celem było poinformować zbory w Azji o śmierci Ignacego

b. Teoria dwóch listów według P. N. Harrisona:1 (I) Rozdz. 13-14:Ok. 116 (II) Rozdz. 1-12:Ok. 135-137

c. List ten używany jako część Pisma Świętego w Azji aż do końcu IV w.


 1. Zakończenie


a. Wartość tych pism: (I) Historyczna (II) Ważne, tak jak większość pism, dla swojego wieku

b. Ich doktryna: (I) a. Ignacy: Bóstwo Pana Jezusa - Ef. VII: 2, XVIII, XIX: 3; Rzym. Wstęp b. Polikarp: Fil. XII: 2(II) Przewodnictwo

c. Świadectwo wczesnych chrześcijańskich zwyczajów


1 PN Harrison, Polycarp’s Two Epistles to the Philippians (Cambridge University Press), 1936.