Eklezjologia w II Wieku

 

Każda szkoła teologii widzi swoją eklezjologię w NT albo w II w.!  - Np. „Aniołowie” Obj. 2 & 3

 

Opcje:

 

·                    Episkopat: według prawosławnych, rzymsko-katolików i anglikanów ten system założony przez apostoła Jana.

·                    Rozwinięty po okresie apostolskim od słowa „prezydent/przełożony” - luterański i prezbiteriański

·                    rada starszych

·                    Prezbiterianizm

·                    Pochodzenie słowa Pastor

 

 

Sytuacja pod koniec I wieku:

 

 

·                    Stanowisko Jakuba w Dz. Ap. 15

·                    Późniejsza tradycja stwierdza, że postacie takie jak Tymoteusz, Łukasz i Marek byli biskupami, ale NT nic o tym nie wie

·                    Które stanowiska są w NT?

·                    Czy Listy Pastoralne pokazują rozwiniętą eklezjologię?

·                    Czy jest w NT różnica pomiędzy klerami i laikami?

·                    Co z aniołami w Obj. 2 & 3?

·                    Koncepcja „Księdza” jest powołaniem dla każdego, a nie stanowiskiem w NT

·                    I co z relacjami pomiędzy zborami w NT?

 

Dwie Szkoły:

 

(I) „Szkoła Rozwoju”

(II) „Szkoła potrzebności”

 

 

(I) Klemens Rzymski

 

44:1 Także i nasi Apostołowie wiedzieli przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, że będą spory o godność biskupią. 2. Z tego też powodu, w pełni świadomi, co przyniesie przyszłość, wyznaczyli biskupów i diakonów, a później dodali jeszcze zasadę, że kiedy oni umrą, inni wypróbowani mężowie mają przejąć ich posługę. 3. Uważamy zatem, że nie

jest rzeczą słuszną odsuwać od tej posługi ludzi, którzy wyznaczeni przez Apostołów lub też później przez innych wybitnych mężów za zgodą całego Kościoła służyli owczarni Chrystusowej w sposób nienaganny, z pokorą i spokojem, bez małostkowości, i którym od dawna wszyscy dają dobre świadectwo. 4. I niemały byłby to błąd pozbawiać godności biskupiej tych, co składają Bogu ofiary w nieskazitelnej pobożności. 5. Szczęśliwi ci prezbiterzy, którzy zakończyli już swoją drogę! Dla nich przynajmniej dobiegła ona właściwego kresu, przynosząc oczekiwane owoce. Nie potrzebują się lękać, że ktoś może ich usunąć z wyznaczonego im stanowiska. 6. Widzimy bowiem, że niejednego odsunęliście od służby Bożej, choć żyjąc szlachetnie sprawował ją w sposób nienaganny i zasługujący na powszechny szacunek.

 

57:1: Wy zatem, którzy daliście początek buntowi, podporządkujcie się waszym prezbiterom. 

 

Podsumowanie:

 

(I) Biskup i prezbiter jedna osoba / jedno stanowisko

(II) List napisany przez jednego prezbitera, ale w imieniu każdego

(III) Zbór ma autorytet, aby ustanowić prezbiterów

(IV) Stanowisko prezbitera na podstawie życia

 

 

(II) 2 Klemens (Najstarsza Homilia Chrześcijańska) ok. 120 - 140

 

Nie ma żadnej wzmianki o urzędach kościelnych, ale słowo „bracia” jest stale używane.

 

 

(II) Didache (Nauka Dwunastu Apostołów) ok. 70-100

 

15:1: Wybierzcie zatem sobie biskupów i diakonów godnych Pana, ludzi cichych, spokojnych, bezinteresownych, wiarygodnych i wypróbowanych. Oni bowiem pełnią u was także posługę proroków i nauczycieli.

 

(III) Ignacy Antiocheński 107 - 116

 

·                    Problemy z Listami Ignacego

·                    Trzy recenzje

 

 

Zob. załącznik

 

 

(IV) Polikarp

 

List Polikarpa ok. 116-117

 

·                    Wstęp: Polikarp i prezbiterzy będący razem z nim

·                    5:3: Dlatego też młodzi muszą stronić od tego wszystkiego oraz być poddani prezbiteriom i diakonom jak Bogu i Chrystusowi

·                    6:1: Prezbiterzy również niechaj będą pełni współczucia, miłosierni dla wszystkich

 

Męczeństwo Polikarpa ok. 167

 

·                    16: 1: Polikarp, który był apostolskim nauczycielem naszych czasów, obdarzonym darem proroczym, biskupem Kościoła powszechnego w Smyrnie.

 

 

 

 

(V) List Barnaby ok. 135

 

Nic

 

 

(VI) Justyn Męczennik ok. 160-165

 

Pierwsi Apologeci Greccy

 

65:3-5: Gdy przełożony zakończy modlitwy i dziękczynienie, cały obecny lud odpowiada z radością mówiąc: „Amen”. … Gdy zaś przełożony obrzęd dziękczynienia i cały lud odpowie radośnie, wtedy ci, którzy są zwani przez nas diakonami, rozdzielają każdemu z obecnych eucharystyczny chleb, wino i wodę, a także roznoszą je nieobecnym.

 

(VII) Ireneusz ok. 180

 

nie ma różnicy pomiędzy biskupami i prezbiterami

 

(VIII) Tertulian ok. 200

 

·                    Rozróżnia biskupów i prezbiterów - ALE

·                    Uniwersalne kapłaństwo wszystkich wierzących

 

 

Inne Sprawy:

 

·                    Koncept kapłaństwa zaczął się w III wieku głównie przez Cypriana

·                    Tradycje kościołów Rzymu i Antiochii, które podążają śladem swoich biskupstw, powracają do apostołów

·                    Świadectwo Euzebiusza

·                    Koncept synodu czy hierarchii – kwestia autonomii

·                    Jak są ustalani – kwestia wyborów

 

Konkluzja

 

Większość twierdzi, że zmiana przyszła gdzieś na początku II wieku i to była pierwsza największa zmiana Kościoła – ponieważ to jest naturalna tendencja człowieka – ale w przeciwieństwie do myśli Boga – nasze zaufanie powinno być w Nim, a nie w człowieku.