KRK z ewangelicznej perspektywy – Zbigniew Sobczak

W wykładach odniesiemy się do rzymskokatolickiej:
– doktryny: najwyższy autorytet (Tradycja i Pismo św.), sakramenty („najświętszy sakrament” i „najmniej święty”), zbawienie (rola uczynków, „odpusty”- w parafii i „święto zmarłych”);
– liturgii: od dziękczynienia (gr. eucharystia) w pierwszych wiekach – do uobecniania ofiary (msza św.- często mylnie nazywana „eucharystią”);
– struktury: kapłaństwo, hierarchiczna struktura, episkopalna hierarchia (w tym: papiestwo i sukcesja apostolska);
– kultu świętych: dla rzymskokatolickiej ortodoksji niekonieczny, ale w rzymskokatolickiej Polsce ponad normę „rozdmuchany”;
– ekumenii: utopijnej wizji spotkania się „przy jednym ołtarzu” i wspólnej „ofierze mszy św” – bez formalnego członkostwa w Polskiej Radzie Ekumenicznej i Światowej Radzie Kościołów.

W przedstawieniu poglądów rzymskokatolickich będę korzystał wyłącznie z rzymskokatolickich źródeł takich jak:
– Kodeks Prawa Kanonicznego (w jęz. łacińskim i polskim), wyd. przez Pallotinum w r. 1984.
– Dogmatyka katolicka, 9 tomów wyd. przez Katol. Uniw. Lubelski w latach sześćdziesiątych/siedemdziesiątych ubiegłego wieku.
– Breviarium fidei. Kodeks doktrynalnych wypowiedzi Kościoła, wyd. przez Księgarnię św. Wojciecha, pod redakcją jezuitów Jana Marii Szymusiaka i Stanisława Głowy w r. 1964 oraz St. Głowy i Ignacego Biedy (też jezuity) w tym samym wydawnictwie w r. 1989 (ostatnio, pod red. Ignacego Bokwy w r. 2007).
– Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje, wyd. przez Pallotinum w r. 1968 (ostatnio – w r.2002).
– Katolicki katechizm dla dorosłych. Wyznanie wiary Kościoła, wyd. przez episkopat niemiecki w r. 1985, w Polsce – przez Księgarnię św. Wojciecha w r. 1987.
– Podstawy sakramentologii, ks. Ignacego Różyckiego, wyd. przez Polskie Towarzystwo Teologiczne w Krakowie w r. 1970 z kultowym przekłamaniem Słowa Bożego ”Kto się ochrzci i uwierzy..”- Mk 16,16, na s. 182.
– Katechizm Kościoła Katolickiego (z uwzględnieniem uwag komisji Kurii Rzymskiej dla Katechizmu Kościoła Katolickiego), wyd. w r. 1992, w Polsce wyd. przez Pallotinum w r. 1994 (ostatnio – w r.2002).
– Historia Kościoła, napisana przez ks. prof. Bolesława Kumora, wyd. przez Katol. Uniw. Lubelski na przełomie lat osiemdziesiątych/dziewięćdziesiątych ub. wieku.
– Droga chrześcijańskiego wtajemniczenia, napisana przez jezuitę Bronisława Mokrzyckiego, wyd. przez Akad. Teolg. Katolickiej (obecnie Uniw. im. St. Wyszyńskiego) w Warszawie w r. 1983 (szczegółowe przedstawienie sakramentów i liturgii z nimi związanej).
Jeśli chodzi o ewangeliczną perspektywę – oprę się na własnych obserwacjach wspierając się  kilkoma pozycjami książkowymi, w tym książką Jamesa McCarthy’ego: The Gospel according to Rome, wydanej w r. 1995 (w Polsce wyd. w r. 2010: Ewangelia według Rzymu).

Studiowałem teologię rzymskokatolicką jako osoba świecka, nigdy nie byłem członkiem Seminarium Duchownego (klerykiem), ani – tym bardziej – księdzem.

Zbigniew SobczakWymagania:
I. Obejrzenie (wysłuchanie) wszystkich wykładów.
II. Napisanie pracy zaliczeniowej.
Temat pracy zaliczeniowej:
“Wymień dwa podstawowe kierunki kultu w Kościele Rzymskokatolickim, opisz krótko różne formy występujące w obu, przedstaw uzasadnienie ich praktykowania podane przez Kościół Rzymskokatolicki oraz biblijne stanowisko w tych kwestiach.” – Dwa podstawowe, najbardziej powszechnie praktykowane, kierunki kultu w KRK to kult Marii, matki Jezusa i kult ciała Jezusa tzw. „eucharystycznego” /„najświętszy” sakrament/. Pytanie jest cztero-częściowe.
Objętość pracy ok 4-7 str.
Wybrane prace będziemy publikować na stronie.
Po przesłaniu pracy i jej ocenie, otrzymacie certyfikat ukończenia kursu 🙂